Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op: 1 september 2019.

 

Artikel 1: wie sluit deze overeenkomst?

 

Lid 1

Wij zijn qlimaat.nu.

 

Telefoonnummer algemeen +31 (0) 85 – 130 8400

 

info@qlimaat.nu

 

KvK nummer: 16075828, vestiging nummer: 000011166045

 

In deze voorwaarden noemen wij onszelf: qlimaat.nu.Deze naam hebben wij laten registreren bij het boip (www.boip.int) onder nummer 1391313 van het Benelux Merkenregister.

 

Wij kunnen ons laten bijstaan of vertegenwoordigen door anderen, zie art 6.

 

Lid 2

U bent een persoon of een bedrijf die tegen betaling gebruik gaat maken van onze diensten of producten en noemen u in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het gemak: klant.

 

Lid 3

qlimaat.nu helpt klanten om hun woning snel, helder en eenvoudig te verduurzamen. Daarvoor bieden wij u producten en diensten die beschreven staan in ons aanbod. We vertellen u altijd eerlijk wat, wanneer en hoe u iets kunt kopen, wat het kost en wanneer u eraan vast zit. Beloofd. Staat er een foutje op onze productpagina of in onze brochure? Dan mag u ons daaraan houden. Behalve wanneer het foutje duidelijk een blunder is en u dat van tevoren had kunnen weten natuurlijk.

 

Artikel 2: toepasselijkheid van de voorwaarden.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij aangaan met klanten en leveranciers. Wij sturen ze mee met deze overeenkomsten. Mochten we dat vergeten zijn dan sturen we ze direct na uw aanvraag gratis toe. U kan ze altijd en overal raadplegen op https://www.qlimaat.nu/voorwaarden en ook downloaden.

 

Artikel 3: definities.

Lid 1

Consument: Dat bent u tenzij u zaken met ons doet vanuit uw beroep of bedrijf.

Lid 2

Project: Al het werk dat wij voor klanten uitvoeren of laten uitvoeren op basis van onze overeenkomst.

Lid 3

Offerte: Ons schriftelijk aanbod aan klanten waarin alle werkzaamheden van het project staan beschreven, de prijs, de plaats van uitvoering en eventuele bijzonderheden of aanvullende diensten.

Lid 4

Prijs: Het door qlimaat.nu in de offerte genoemde bedrag voor het project.

Lid 5

Overeenkomst: het document inclusief deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden dat door klanten is ondertekend en door ons in opdracht is genomen

Lid 6

Werkinstructies: de mondelinge en schriftelijke instructies die tijdens het project door qlimaat.nu aan de klant worden overhandigd, waarin aanwijzingen en instructies staan voor de klant.

Lid 7

Leveranciers: Iedere derde die in opdracht van qlimaat.nu ten behoeve van het project werkzaamheden uitvoert.

Lid 8

Overeenkomst op afstand: Overeenkomsten die niet bij u thuis, op ons kantoor of modelwoning zijn ondertekend maar anderszins gesloten zijn, per mail of digitaal ondertekend via de website.

Lid 9

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

 

Artikel 4: ongeldige bepalingen.

Als onze overeenkomst bepalingen bevat die wettelijk niet houdbaar zijn dan worden deze vervangen door de meest vergelijkbare bepalingen die wel wettelijk houdbaar zijn.

 

Artikel 5: ter beschikkingstelling informatie, tekeningen, digitale bestanden en dergelijke.

 

Klanten moeten alle voor het project belangrijke informatie voor zover aanwezig (documenten, contracten, gegevens, tekeningen en berekeningen) aan qlimaat.nu ter beschikking stellen en instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan. Dit is voor ons noodzakelijk voor het doen van een kloppend aanbod.

 

Artikel 6: uitvoering van de overeenkomst.

qlimaat.nu mag een deel van of het gehele project laten uitvoeren door leveranciers of derden.

 

Artikel 7: verplichtingen klanten tijden de uitvoering.

Lid 1

U stelt ons tijdens en ten behoeve van de uitvoering van het project, zonder vergoeding, gas, water en stroom ter beschikking

Lid 2

Als een vergunning nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden dan ben u zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deze vergunning. Wij gaan er dus zonder nader tegenbericht bij de uitvoering van het project vanuit dat eventueel vereiste vergunningen geregeld zijn. Indien er geen vergunning is terwijl die er wel moet zijn, dan zijn de gevolgen daarvan voor u als klant.

Lid 3

Om het project te kunnen uitvoeren in uw woning of gebouw verwachten wij dat u de instructies opvolgt die wij of onze leverancier aan u geven, zowel ter voorbereiding op als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het project.

Lid 4

Wij verwachten dat u eraan meewerkt dat het project kan worden opgeleverd als wij daarom vragen. Als u dit weigert zonder een gegronde reden dan geldt het project als opgeleverd en door u aanvaard.

 

Artikel 8: verplichtingen van qlimaat.nu.

Lid 1

Wij verplichten ons:

– om binnen de grenzen van de redelijkheid alles waar de overeenkomst ons toe verplicht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren;

– om elke vorm van schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen of te beperken;

– om ons ervoor in te spannen dat leveranciers adequaat verzekerd zijn;

– om netjes en volgens de wet met je privacygevoelige gegevens om te gaan;

– om onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van het werk onmogelijk of duurder maken per omgaande aan je te melden en te overleggen over eventuele financiële consequenties. Als die er zijn dan zullen deze als meer- en minderwerk worden behandeld.

 

Artikel 9: uitvoeringstermijn en oplevering.

Lid 1

Na het sluiten van de overeenkomst spreken we een startdatum en uitvoeringstermijn af van de werkzaamheden. We leveren alleen tijdens werkdagen en niet tijdens vakanties. Als door overmacht (zie art 13) of door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan ons te wijten zijn vertraging optreedt dan kunnen we de opleverdatum uitstellen. Als we het project in fases opleveren dan leggen we dat in de overeenkomst schriftelijk vast.

Lid 2

De in lid 1 bedoelde termijn wordt verlengd met de periode waarin qlimaat.nu of een leverancier geen werkzaamheden kan verrichten door overmacht als genoemd in art. 13 of een omstandigheid die redelijkerwijs voor rekening en risico van de klant komt.

Lid 3

Na afloop van de uitvoering plannen we een oplevering van het project in. Samen met u lopen wij de werkzaamheden langs. Alle werkzaamheden die nog niet voldoende uitgevoerd zijn schrijven wij op ons opleverformulier dat door u en ons wordt ondertekend. Mocht u na de oplevering nog tekortkomingen constateren die tijdens de oplevering niet opgemerkt konden worden dan moet u dat binnen 2 werkdagen aan ons melden.

Lid 4

Voor het herstellen van tekortkomingen hebben wij 2 maanden de tijd, tenzij we iets anders schriftelijk vastleggen. Als we het oneens zijn over een tekortkoming dan laten wij u dit schriftelijk en gemotiveerd weten.

Lid 5

U kunt tot 14 dagen voor de start van de uitvoering een schriftelijk verzoek bij ons neerleggen voor verplaatsing van de uitvoeringsdatum. Daarna mogen wij eventuele kosten van een verplaatsing bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat er sprake was van overmacht.

 

Artikel 10: prijzen, betaling, meerprijs en minderprijs en ontbindingsmogelijkheid.

Lid 1

Ben u consument dan zijn de prijzen in onze offertes en overeenkomsten inclusief btw. BTW wijzigingen tussen datum opdracht en datum facturering worden in uw factuur verrekend.

Ben u een klant die vanuit zijn of haar beroep of bedrijf zaken met ons doet dan zijn onze prijzen exclusief btw.

Lid 2

Overschrijdingen in de prijs tot 5% of 750,- ex btw nemen wij voor onze rekening. Als wij voorzien dat de overeengekomen prijs meer dan 5% of 750,- exclusief btw hoger zal uitvallen dan zullen we u daarover zo snel mogelijk informeren. U hebt dan de mogelijkheid om de verstrekte opdracht aan te passen of in te trekken.

Lid 3

Onze betalingstermijn is 14 dagen, zonder opschorting of verrekening van enig bedrag, tenzij we iets anders schriftelijk hebben vastgelegd.

Lid 4

Als het offertebedrag lager is dan 2000 euro, dan rekenen we af na de uitvoering. Als het offertebedrag hoger is dan 2000 euro is dan brengen we 50% van het offertebedrag in rekening als aanbetaling voor uitvoering, tenzij we hierover andere afspraken hebben vastgelegd in de overeenkomst. We starten pas met de werkzaamheden na de aanbetaling wat tevens als akkoord voor de totale opdracht kan worden gezien.

 

Artikel 11: aansprakelijkheid en vrijwaring.

Lid 1

Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, windschade, en waterschade, die door of tijdens het project is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

Lid 2

Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan onze verzekering dekt voor het specifieke schadegeval, dan wel, in het geval dat dit bedrag hoger is, is onze aansprakelijkheid ten opzichte van de klant beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte staat vermeld.

Lid 3

Indien schade is ontstaan door een fout van een leverancier of een andere partij die door qlimaat.nu is ingeschakeld, dan zal de klant zich eerst in moeten spannen om de schade te verhalen bij die specifieke partij.

Lid 4

qlimaat.nu is nimmer aansprakelijk voor stagnatieschade, bedrijfsschade of immateriële schade, of wat voor gevolgschade dan ook.

Lid 5

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit instructies die u zelf hebt gegeven, of materialen en/of hulpmiddelen die u zelf aan ons of onze leverancier ter beschikking hebt gesteld.

 

Artikel 12: garantie.

Lid 1

De garanties die wij leveren op werkzaamheden en producten overschrijden nooit de garanties die door onze leveranciers worden gehanteerd. Indien productgaranties niet op onze leveranciers verhaald kunnen worden, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement van de leverancier, dan zullen wij ons maximaal inspannen een vergelijkbare garantie te bieden. Wij zijn er echter niet toe gehouden de productgaranties in dergelijke gevallen over te nemen. In de offerte en op onze site geven wij je een overzicht van onze gehanteerde garanties.

Lid 2

Wil je een beroep doen op garantie, dan moet je de originele factuur kunnen tonen.

 

Artikel 13: overmacht.

Lid 1

Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van een verplichting verhinderen of redelijkerwijs onmogelijk maken en die niet aan qlimaat.nu zijn toe te rekenen dan wel die redelijkerwijs voor rekening van de klant komen.

Lid 2

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan:

  1. a) Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden vanwege weersomstandigheden, die door qlimaat.nu als onwerkbaar worden aangemerkt;
  2. b) Onvoorziene stagnatie van de belevering of bemensing bij de toeleveranciers of andere derden waarvan qlimaat.nu afhankelijk is;
  3. c) Uitvoeringsproblemen ten gevolge van overheidsmaatregelen, die op het moment van het aangaan van de overeenkomst niet van kracht waren en niet voorzienbaar waren voor qlimaat.nu.

 

Lid 3

Als de overmachtstoestand langer dan 60 dagen voortduurt, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst, al dan niet deels, te ontbinden.

Lid 4

In het geval van overmacht is qlimaat.nu nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Artikel 14: aflevering van zaken, goederen en producten.

Als wij uw producten leveren dan bent u pas eigenaar als u volledig betaald hebt. Het risico van de geleverde producten ligt bij u na de feitelijke aflevering op jouw adres, ook als je daar zelf niet bij aanwezig bent. Klachten over gebreken en tekortkomingen moet u binnen een werkweek bij ons schriftelijk melden anders kunnen we ze niet meer in behandeling nemen. Als klant moet u in ieder geval uiterlijk bij de oplevering melden als u klachten hebt

 

Artikel 15: privacy en gegevensbescherming.

Lid 1

qlimaat.nu zal alle persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming behandelen.

Lid 2

qlimaat.nu is verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover derden, tenzij het verstrekken of openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het project of dat expliciet anders is overeengekomen.

 

Artikel 16: Herroeping van een overeenkomst op afstand.

Als er sprake is van een overeenkomst op afstand (zie art 3) dan kunt u de gesloten overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Maar wanneer wij op jouw verzoek eerder zijn begonnen met het uitvoeren van de opdracht of wij een (aan)betaling(en) hebben ontvangen en daarvoor ook al zaken speciaal voor hebben laten maken, bijvoorbeeld op maat gemaakte kozijnen of beglazingen dan hebben wij in ieder geval het recht om deze kosten bij u in rekening te brengen.

 

Artikel 17: klachtenregeling.

Wij nemen uw klachten altijd serieus en willen ze zo snel mogelijk op een redelijke en minnelijke manier oplossen. Dat hebben we vastgelegd in een klachtenregeling die we op uw verzoek graag toesturen.

 

Artikel 18: rechtskeuze en forumkeuze.

Als we uw klachten onverhoopt niet opgelost krijgen volgens onze klachtenregeling en u wilt dit aan een rechtbank voorleggen dan moet u naar de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. De rechtbank zal in alle gevallen beslissen op het geschil naar Nederlands recht . Dit geldt ook als u als klant buiten Nederland woont, en in dat geval is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.